top of page
Search

十二生肖詩

Updated: Feb 7, 2022

南北朝·沈炯(第一首十二生肖詩)


鼠跡生塵案,牛羊暮下來。

虎嘯坐空谷,兔月向窗開。

龍濕遠青翠,蛇柳近徘徊。

馬蘭遠方摘,羊負始春栽。

猴粟羞芳果,雞砧引清懷。

狗其懷物外,豬蠢窗悠哉。237 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page